Algemene Voorwaarden Trotss (www.Trotss.com).

Artikel 1. Toepasselijkheid Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, schriftelijke bevestigingen en overeenkomsten van Trotss, gevestigd en kantoorhoudende te (1963 AB) Heemskerk, aan de Adenauererf 12 betrekking hebbend op de levering van meubels c.q. zaken in de ruimste zin des woords en het verrichten van bijkomende diensten ten aanzien van het ontwerp van  meubels en het gebruik/onderhoud er van. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden partijen pas nadat ze schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.
 • Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand (zoals koop via internet), wordt de tekst van deze algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst elektronisch aan de Koper ter beschikking gesteld. Tevens zijn ze te downloaden op de website van Trotss en kan de koper de voorwaarden direct kopiëren.
 • Indien een beding in deze algemene voorwaarden geheel of ten dele vernietigbaar of niet afdwingbaar mocht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd in stand. 

Artikel 2. Aanbiedingen, Prijzen en informatie

 • Trotss levert zaken en diensten. De diensten bestaan uit het ontwerpen, fabriceren danwel produceren van meubels en/of andere zaken en bijbehorende adviesdiensten. De zaken zijn de (op maat) vervaardigde meubels.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Aanbiedingen bevatten een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden zaken en/of diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Trotss niet.
 • Alle informatie op de website of in publicaties of aanbiedingen is zorgvuldig opgesteld. Trotss garandeert evenwel niet dat de informatie volledig en juist is. Evidente vergissingen of verschrijvingen evenals kleurverschillen of afwijkingen binden Trotss niet. 
 • Alle op de Website en in andere van Trotss afkomstige uitingen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Indien door Trotss verzendkosten in rekening worden gebracht, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

Artikel 3.  Totstandkoming Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van Trotss op de wijze zoals aangegeven in het aanbod.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Trotss passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Trotss daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Trotss is te allen tijde gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Trotss zal bij te leveren zaken of diensten aan  consumenten de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • Het bezoekadres van de vestigingen waar de zaken van Trotss worden verkocht en waar de consument met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • Indien koper het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Trotss onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Koper onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Trotss het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • Trotss heeft het recht bestellingen van Kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Artikel 4 – Uitvoering Overeenkomst

 • Zodra de bestelling door Trotss is ontvangen, stuurt Trotss de zaken met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde zo spoedig mogelijk toe.
 • Trotss is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • De levertermijn bedraagt in beginsel acht tot tien weken. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Trotss. Indien er problemen zijn met de levering van enige grondstoffen, kan de levertermijn worden verlengd tot twaalf weken zonder dat Trotss ter zake schadeplichtig zal zijn.
 • De levertermijn kan afwijken indien koper een order plaatst van meer dan zes meubels.
 • Indien Trotss de zaken en/of diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij koper daarvan in kennis. Koper kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • Trotss raadt Koper aan de geleverde zaken/diensten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen zeven dagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail bij Trotss te melden.
 • Zodra de te leveren zaken op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op koper.
 • Trotss is gerechtigd een soortgelijk zaak/dienst  van soortgelijke kwaliteit te leveren als die van het bestelde zaak/dienst indien het bestelde niet meer leverbaar is. Koper is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en de geleverde zaak kosteloos te retourneren. De kosten van het terugzenden van de geleverde zaak zijn in dat geval voor rekening van Trotss.
 • Het intellectueel eigendom van de ontwerpen van de meubels blijft eigendom van Trotss. Het is niet toegestaan om ontwerpen van Trotss door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 • Koper heeft in geval van een  op afstand gesloten overeenkomst het recht de met Trotss gesloten overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de zaak zonder opgave van redenen te ontbinden. Zaken die voor de koper op maat zijn gemaakt kunnen niet worden geretourneerd.
 • Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal koper zorgvuldig omgaan met de geleverde zaak en de verpakking.
 • Reeds door Koper (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Koper.
 • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en de daaromtrent eventueel gewenste procedure vermeld.

Artikel 6 – Betaling

 • Koper dient betalingen aan Trotss volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Trotss is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 • Kopers die zaken en of diensten niet via de website afnemen, dienen de aangekochte zaken/diensten vooraf te voldoen. 

Artikel 7 – Garantie en conformiteit

 • Trotss staat er voor in dat de zaken/diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Meubels, althans het hout waarvan zij gefabriceerd zijn, zijn  een natuurproduct waardoor het eindproduct kan afwijken van het showroommodel wat betreft kleur en exacte afmetingen. De afmetingen van het meubel worden afgestemd met de kopende partij. Afwijkingen in kleur of maatvoering leiden nimmer tot schadeplichtigheid van Trotss. 
 • Indien de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient koper binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijze had moeten ontdekken Trotss daarvan in kennis te stellen.
 • Indien Trotss de klacht gegrond acht, worden na overleg met Koper de relevante zaken/diensten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Koper betaalde prijs voor de zaak/dienst.

Artikel 8 – Klachtenprocedure

 • Indien Koper een klacht heeft over zaak/dienst (conform artikel 10 van de Algemene Voorwaarden) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Trotss, dan kan hij bij Trotss telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. De daarvoor van toepassing zijnde contactgegevens zijn onder het kopje “Contactgegevens” vermeld onderaan deze Algemene Voorwaarden.
 • Trotss geeft Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Trotss binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, de ontvangst daarvan bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven op de klacht van Koper.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

 • Trotss verwerkt de persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving.
 • Trotss staat er voor in dat onbevoegde derden geen toegang hebben tot klantgegevens en beschikt over een doeltreffend protocol om datalekken te voorkomen.

Artikel 10 – Slotbepalingen

 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Noord-Holland.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan en zal Trotss een vervangende bepaling in de Algemene Voorwaarden opnemen die zoveel mogelijk zal aansluiten bij de bedoeling van de vervangen bepaling.
 • Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en via de Website verstaan.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.